Rodo

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół z Zespołem Downa Szansa KRS 0000003169 z siedzibą w Katowicach 40-064, ul. Kopernika 14. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu gromadzenia danych związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia nie będą udostępniane innym odbiorcom. Z Administratorem danych osobowych się można skontaktować w listownie na adres:
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół z Zespołem Downa Szansa:
40-064 Katowice, ul. Kopernika 14


Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@szansa.katowice.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Stowarzyszenie Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw, związanych z przetwarzaniem z tych danych.

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół z Zespołem Downa Szansa przez 5 lat. Pozostałe dane będą przechowywane przez okres czasu, wynikający z umów o realizację zadań publicznych oraz projektów, a w przypadku członków Stowarzyszenia – przez okres bycia członkiem Stowarzyszenia. W przypadku darczyńców, dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku kalendarzowego, w którym przekazana została darowizna. Dane osobowe osób, które kierują korespondencję do Stowarzyszenia przechowywane będą przez okres pięciu lat, po czym będą brakowane.

Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych projektach, bądź też właściwego załatwiania spraw.

Administrator informuje, że nie przetwarza Pani/ Panu danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.